Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Jabłoń (ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, tel: + 48 83 356 00 06, fax: + 48 83 356 00 13, email: ugjablon@jablon.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Jabłoń.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucjan Kowalski, e-mail: dostepnosc@jablon.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 508 235 326. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ:

 • zostały utworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • opublikowane zostały na prośbę innych instytucji w których nie spełnia się wymogów,
 • były skanowane lub dostarczone przez podmiot zewnętrzny,
 • mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów
 • mapy umieszczone na stronie są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Brak informacji na temat procedury.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłoń mieści się w budynku przy ulicy Augusta Zamoyskiego 27

 • do budynku prowadzi jedno wejście przy którym są schody z lewostronną poręczą,
 • budynek ten nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, 
 • nie ma podjazdów ułatwiających wejście do budynku,
 • osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy powinny telefonicznie zgłosić się do właściwego pracownika,
 • toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych,

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 • przy budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościam

10. Informacje dodatkowe

Brak dodatkowych informacji.